Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. További információ
Menü

Vásárlási feltételek

Impresszum:

Cégnév: Dr. Márki Lúcia Ev.
Telephely: 6729 Szeged, Kamarási u. 10.
Telefon: +36-20-442-7597
E-mail:
info@kreativajandekshop.hu           
Weboldal: www.kreativajandekshop.hu
Adószám: 55861465-1-26
Kamara:  Csongrád-Csanád megyei ker. és iparkamara
Tárhely szolgáltató: ShopRenter Kft.
www.shoprenter.hu
Tárhely szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely szolgáltató elérhetősége:+36-1/234-5012
info@shoprenter.hu       

Á.SZ.F:

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Vevő a www.kreativajandekshop.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Webáruházunknak figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény értelmében, 2022. 09. 01-jétől csak magánszemélyeket áll módunkban kiszolgálni.

 

1. Szolgáltatói adatok:

 • Cégnév: Dr. Márki Lúcia Ev.
 • Székhely: 6729 Szeged, Kamarási u.10.
 • Adószám: 55861465-1-26
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@kreativajandekshop.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 20 442 75 97
 • Számlaszám: 11773353-02026158
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal

 

2. Alapvető rendelkezések:

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a szolgáltató weboldalán (www.kreativajandekshop.hu www.kreativajandekshop.com ) és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki.

A szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amelyről a regisztrált felhasználót elektronikus üzenet formájában tájékoztatja.

Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege hozzáférhetővé válik a weboldalon.

A módosítás előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített termékértékesítésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

A szerződés és a szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibáért és az ezekből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

Az oldalon szereplő, termékekről készült minden kép, valamint a termékleírások szerzői jogvédelem alatt állnak, a kreativajandekwebshop.hu szellemi tulajdonát képezik és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alá tartoznak. A Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül tilos ezek mind saját célra, mind üzleti célra történő felhasználása vagy engedély nélküli másolása.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indokolás nélkül felfüggessze. Fennáll ez különösen abban az esetben, ha technikai vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem lenne biztosítható. Ebben az esetben a Felhasználó által már érvényesen megrendelt, a Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, különösen a vételár megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem áll fenn a webhely üzemeltetésének bejezése miatt.

Az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére, valamint az abban nem szabályozott kérdésekre, a Szolgáltatóra, a Felhasználóra/Vevőre, valamint a szolgáltatás nyújtására a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre, 

- a fogyasztó és a vállalkzás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szoolgáltatásra és digitális szolgáltatásk nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
– a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényre,
– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

- A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

- A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

 

3. Fogalmak:

Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut

Barion: elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás.

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: együttesen az eladó és a vevő

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki a kreativajandekshop.hu oldal tartalmához hozzáfér, azt regisztráció nélkül böngészi, továbbá az a regisztrált vagy regisztráció nélküli Felhasználó, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton megrendelést küld a Szolgáltatónak;

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Kosár: a Felhasználó/Vevő online „bevásárló kosara”, ahova a Felhasználó/Vevő elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban;

Megrendelés: a Vevő a weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Saját fiók: a Felhasználó regisztrációját követően tartalmazza a Felhasználó által korábban megadott adatokat, a korábban leadott rendeléseket, a Felhasználót megillető kedvezményeket is;

Szerződés: Eladó és Vevő között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a webshop kínálatában szereplő, az ott forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, amely vonatkozásában a Felhasználó/Vevő a weboldalon a megrendelését leadhatja;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

4. Megvásárolható termékek

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhozszállítással, személyesen a Vevő vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

Az egyes termékeknél használt díszítések, kellékek, a rendelkezésre állástól függően eltérőek lehetnek a képeken szereplőktől, amelyek némely esetben csak illusztrációként szolgálnak.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási díjakról a Felhasználó a „ Szállítás és fizetés” menüpontban tájékozódhat.

Amennyiben az Eladó a tőle elvárható gondosság ellenére is hibás árat tüntet fel valamely termék mellett és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vevő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vevő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a szerződéstől való egyoldalú elállás joga illeti meg.

 

5. Regisztráció:

A Felhasználó a Webáruházban regisztrációt követően saját fiókot hozhat létre, melyhez meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát is. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail cím csak egy alkalommal regisztrálható. A regisztráció véglegesítésének feltétele  a regisztrációs feltételek elfogadása. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A regisztrációt a rendszer e-mailben visszaigazolja. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

Elfelejtett jelszó

A „Jelszó emlékeztető” gombra kattintva a rendszer automatikus üzenetet küld a már regisztrált Felhasználó számára, az általa korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a Felhasználó jelszavát.

 

6. A rendelés menete

Az elektronikus kereskedelemben a Webáruház katalógusának megjelenítése ajánlatra történő felhívásnak minősül.

A Felhasználó/Vevő a regisztrációt követően vagy annak hiányában is megkezdheti a vásárlást oly módon, hogy a megvásárolni kívánt terméket - darabszámának beállítása után - a kosárba helyezi, a szállítási/számlázási/fizetési adatok egyidejű megadásával.

A kosár ikonra kattintva annak tartalma a továbbiakban megtekinthető, módosítható, törölhető.

 A kosárba helyezés még nem egyenértékű a rendelés véglegesítésével. A rendelés befejezése a „Megrendelem” gombra kattintva történik. A rendelés véglegesítésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelt termék ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén annak teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Eladó a véglegesített megrendeléséről annak beérkezését követően automatikusan értesítést küld e-mailen keresztül, amely a megrendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Amennyiben nem kap ilyen elektronikus levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben vegye fel az Eladóval a kapcsolatot.

 Az Eladó és a Vevő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, vagyis az az Eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a Vevő megrendelésével.

Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

A Vevő további automatikus értesítést kap e-mail formájában a csomag futárnak történő átadásáról.  

 

7. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 08-16 óráig történik. Megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség, de ha az a munkaidő lejárta után történik, az csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

 

8. Szállítással kapcsolatos információk:

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket a Vevő által a Megrendelés során megadott magyarországi szállítási címre eljuttatja, annak költségéről a Vevőt előzetesen tájékoztatja a Weboldal erre kialakított felületén.

Az át nem vett, továbbá a visszaküldött csomagok esetében a kiszállítás és a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. A csomag ismételt elküldése csak ezen díjak, valamint a vételár és az újbóli szállítási díj előzetes megfizetése esetén lehetséges.

A Vevő köteles a csomag kézbesítésekor a futár jelenlétében meggyőződni a Termék sértetlenségéről. Amennyiben a Termék kibontásakor annak esztétikai vagy egyéb hibáját, sérülését észleli, köteles a termék átvételét megtagadni, továbbá az erre szolgáló jegyzőkönyv kitöltésével azt az Eladónak a futárral visszaküldeni. 

A csomagok kiszállítása hétfőtől péntekig, 8-16 óra között történik.

Raktáron lévő Termékek esetében a megrendelés a visszaigazolásától számított 2 - 3 munkanapon belül érkezik meg a Vevőhöz.

 Amennyiben nincs raktáron a megrendelt Termék, úgy 5-6 munkanapon belül történik meg annak a Vevőhöz történő kiszállítása.

Választható szállítási módok:

 • FoxPost 

A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el. A FOXPOST csomag automaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel.

Mindezt ott, ahol Önnek épp útba esik!
Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarít meg, de a környezetet is kíméli!

Ha nincs az Ön közelében FOXPOST automata, akkor kérheti a házhozszállítást is!
Bővebb információ: 
http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

 • GLS futárszolgálat

A csomagátadástól számított 24 órán belül kézbesítik a csomagot. 

Normál csomagszállítás

Ideális esetben a csomagot személyesen Önnek kézbesítjük. Aláírásával igazolja a csomag átvételét és megkapja a csomagot. Vagy az Ön nevében az egyik családtagja veszi át a küldeményt.

Ha senki sincs otthon:

A GLS megkérdezi a szomszédot, hogy átveszi-e Önnek a csomagot. Ha nincs olyan szomszéd, aki átvenné, a GLS visszaviszi a csomagot a depóba (vagy a központba) és a következő munkanapo(ko)n megkísérli másodszorra vagy harmadszorra is kézbesíteni.

Értesítő nyomtatvány:

Ha a futár nem tudja a megadott címen kézbesíteni a csomagot, egy értesítőt hagy a kézbesítési kísérletről. Az értesítő tartalmazza a csomagátvevő szomszéd nevét vagy ennek hiányában a GLS ügyfélszolgálat telefonszámát.

 • Személyes átvétel

Szeged területén belül, előre egyeztetett időpontban, a rendelés leadásától számított 2-3 munkanapon belül.

 • Packeta átvevőhely:

A Vevő az általa kiválasztott Packeta átvevőhelyen is átveheti a csomagot, a csomagátadástól számított 2-3 munkanapon belül, a részére SMS-ben vagy E-mailben küldött egyedi kód segítségével. A csomag átvételére a kézbesítéstől számított 7 munkanap áll rendelkezésére. A Packeta ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően a csomagmegőrzés további 21 nappal meghosszabbítható. 

Bővebb információ:

https://www.packeta.hu/

Packeta ügyfélszolgálat:
Hétfőtől-péntekig 8:00-18:00 óra között
E-mail: info@packeta.hu
Telefonszám: +36 1 400 88 06

 • MPL Csomagautomata

A Vevő az általa kiválasztott MPL Csomagautomatában is átveheti a csomagot, a csomagátadástól számított 2-3 munkanapon belül, a részére SMS-ben vagy E-mailben küldött egyedi kód segítségével. A csomag átvételére a kézbesítéstől számított 2 munkanap áll rendelkezésére, ezt követően a csomagot egy közeli postára viszik át (erről SMS-ben tájékoztják a Vevőt), ahol az  további 5 munkanapig átvehető. 

 •  MPL Posta Pont

A Vevő az általa választott MPL Posta Pontra is kérheti a csomagot, ami a csomagátadástól számított 2-3 munkanapon belül érkezik meg oda és amit a részére SMS-ben vagy E-mailben küldött egyedi kód segítségével vehet át. A csomag átvételére a kézbesítéstől számított 5 munkanap áll rendelkezésére. 

 • MPL Házhozszállítás

A csomagok kézbesítése kizárólag munkanapokon történik.A futárszolgálat kétszer kísérli meg a kiszállítást. Várható szállítási idő a csomagfeladástól számított: 2-3 munkanap. Az küldemény súlya ennél a szállítási módnál legfeljebb 20 kg lehet.

 • MPL Postán maradó csomag

Ennél a szállítási módnál a csomag a Vevő által választott postára kerül kézbesítésre, a csomagfeladástól számított 2-3 munkanapon belül. Ha a csomag megérkezett a választott postai szolgáltatóhelyre, erről a Vevő E-mailben vagy SMS-ben értesítést kap. Ezt követően 5 munkanap áll rendelkezésre a csomag átvételére, az adott posta nyitvatartási idejében, az értesítőben elküldött azonosítóval és személyes okmányaival.

További információ: 

MPL ügyfélszolgálat:

Hétfőtől-péntekig 6:00-22:00 óra között

Hétvégén és ünnepnapokon: 9:00-18:00 között

Telefonszám: 06-1-421-7282

 

Házhozszállítás az Európai Unión belüli országokba

Eladó Magyarországon kívül az alábbi országok területére is biztosítja a kiszállítást: Ausztria, Románia, Szlovákia, Szlovénia

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az adott Termékekkel kapcsolatban előírt szerződésen kívüli követelményeknek (címkézési vagy ágazat specifikus követelményeknek) vagy tájékoztatni a Vevőt ezekről a követelményekről. Eladó eltérő rendelkezések hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden termék esetében.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Az elektronikus fizetési megoldás alkalmazása során a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Magyarországon kívüli címre a csomagok házhozszállítását a GLS futárszolgálat munkatársai végzik.

A csomagok kézbesítése kizárólag munkanapokon történik. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. 

A feladástól számított tranzitidők: 2-4 munkanap. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek.

Az alábbi országokba történő szállítás esetén a vételárát és a szállítási költséget előre kell Vevőnek kiegyenlítenie, banki átutalással vagy Barion online fizetéssel.  Vevőnek utánvéttel történő fizetésre külföldre történő házhozszállítás esetén nincs lehetősége.

Eladó a megrendelt terméket kizárólag a vételár és a szállítási költség folyószámlára vagy Barion tárcába történő beérkezését követően adja át a futárszolgáltanak kézbesítésre.

Az esetlegesen felmerülő vámköltségeket a rendelés költségei (ideértve a szállítási költséget is) nem tartalmazzák, így azt a csomag átvételekor kell Vevőnek kiegyenlítenie.

A szállítási díj ezekbe az országokba egységes (5990 Ft), a rendelés értékétől és súlyátöl függetlenül).

Csomagolás

Webáruházunkban újrahasznosított kartondobozokba csomagoljuk a megrendelt termékeket környezetünk megóvása érdekében, így ezért külön díjat nem számolunk fel.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

 

9. Fizetési módok:

Vevő a következő fizetési módok közül választhat a szállítás módjától függően:

-  Utánvét fizetés

-  Barion online kártyás fizetés 

-  Banki átutalással történő fizetés

Fizetési módok MPL Postán maradó csomag, MPL Posta Pont, MPL Házhozszállítás, MPL Csomagautomata esetén: Banki átutalás, Barion online fizetési mód. Ezeknél a szállítási módoknál utánvétes fizetésre nincs lehetőség.

1. Utánvét fizetés

Utánvétes fizetés esetén a Vevő a csomag kézbesítésekor köteles a vételárat, továbbá a szállítási költséget, valamint az utánvét díját a futárnak, illetve az általa kiválasztott Foxpost Csomagautomatánál vagy Packeta átvevőhelyen megfizetni. Ebben az esetben a különböző szállítási módokhoz tartozó utánvét díj is felszámításra kerül. 

2. Barion online kártyás fizetés

Webáruházunk a Barion megbízható, könnyen kezelhető és biztonságos rendszerét használja.
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel könnyedén és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni Webáruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés a Barion rendszeren keresztül három módon történhet:

♦ Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, ugyanakkor az ÁSZF elfogadása igen. Elengendő megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy létező, használatban lévő e-mail címet.

Regisztráció esetén ugyanakkor többet nem kell megadni a bankkártya számát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, elegendő csupán az e-mailcím és jelszó megadása.

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

Fizetés Barion tárcával 

♦ Fizetés eltárolt bankkártyával

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

♦ Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel

Bankkártya hiányában fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg is, amely átutalással vagy készpénz befizetésével tölthető fel. Ilyenkor a fizetés e-mailcím és jelszó megadásával történik.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a Vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Kivétel ez alól az egyenleg feltöltése és annak visszaváltása.

Biztonságos

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja-e meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Barion alkalmazás

A Barion alkalmazásokkal követhető a vásárlás, a weben vagy mobiltelefonon is. A Barion tárca azonnal jelez minden vásárlást, továbbá kezelhető itt az egyenleg, lehetőség van ezen keresztül pénz küldésére és fogadására is.

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán:
www.barion.com

A kiállított számlát a csomag tartalmazza.

3. Banki átutalással történő fizetés

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

 

10. Panaszkezelés:

a, A Felhasználó a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: 6729 Szeged, Kamarási u. 10.
 • emailben: info@kreativajandekshop.hu
 • telefonon: +36-20-442-75-97
 • interneten: www.kreativajandekshop.hu         

A Szolgáltató a szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, álláspontjáról a Felhasználót értesíti. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és annak megvizsgálásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát a Felhasználónak megküldi. Az írásbeli panasz megvizsgálásáról, álláspontjáról, elutasító válasz esetén annak indokolásáról a Szolgáltató 30 napon belül a Felhasználót értesíti. Az erről készült jegyzőkönyvet a Szolgáltató 5 évig megőrzi.

b, A Felhasználó panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Járás vezetője: Dr. Holubán Csilla

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: +36 62 680 075, +36 70 454 8874

E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu

Ügyfélfogadás: H: 8.00-17.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.00, CS: 8.00-16.00 P: 8.00-12.00

c, A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testület.

A békéltető testületek szakmai irányítását a fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás). Ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart.

Az online meghallgatás esetén a meghallgatásra kerülő személy személyazonosságát az eljáró tanács elnöke állapítja meg. Az online meghallgatás útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságának igazolása

 •  az általa a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai alapján és
 •  a személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatásával történik.

A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a)  kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

A vállalkozás a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíti a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

 

d, A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot is (Európai Parlament és a Tanács 2013/524/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről). Az online vitarendezési platform lényegében egyablakos ügyintézési pontként működik azon az unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. A platform regisztrációt követően, elektronikus úton és díjmentesen elérhető az unió valamennyi hivatalos nyelvén, az alábbi helyen:
https://ec.europa.eu

e, Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, panaszával ezen túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

f, Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez vagy az nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, amelyhez csatolni kell azt az okiratot (illetve annak másolatát), amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

11. Vis maior

E fogalom alatt értendő minden olyan nem felróható, elháríthatatlan külső ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető és amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior a felmerülésétől számított 15 napon belül nem szűnik meg, a felek bármelyike – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a Szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

12. A szerződésszerű teljesítés általános követelményei

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az e rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - az előbbieken túl- a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
 • meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A terméknek nem kell megfelelnie a fent említett nyilvános kijelentésnek, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a Felhasználó/Vevő szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a Fogyasztó meg is kapja azokat.

A Vállalkozásnak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a Fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 • a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 • a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

13. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás

Hibás teljesítés

A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 • az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 • az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

 • két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
 • két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a a fent említett időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

A Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a Szolgáltatás/Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít ugyanakkor hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó/Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felhasználó/Vevő és a Szolgáltató közötti Szerződésben semmis az a kikötés, amely a fenti rendelkezésektől a Felhasználó/Vevő hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. 

A Felhasználó közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen vagy ha az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez mérten aránytalan többletköltségget jelentene. Igényelheti továbbá az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a Felhasználó a Szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést/kijavítást nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, ezen túlmenően akkor is, ha a Felhasználó ahhoz fűződő érdeke már megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén ugyanakkor nincs helye elállásnak, ennek bizonyítása a szolgáltatót terheli.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét a Felhasználó viseli, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb két (2) hónapon belül köteles azt a Szolgáltatóval közölni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy (1) év alatt évül el.

Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a Felhasználó kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított két éven belül érvényesítheti azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már fennálltak.

Két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

A teljesítést követő 1 éven belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítani tudja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítést követő 1 év elteltével ugyanakkor már a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó árú esetében

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

 • a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 • a Vállalkozás a következő pontban foglalt kötelezettségének nem tett eleget;
 • ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Vállalkozás - a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Ha a Vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a Fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Vállalkozás részére, a Fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

A Fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a Vállalkozás szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó felhívása ellenére a Vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést.

A Fogyasztó a vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

 • a vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 • a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a vállalkozás ezt elmulasztja.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Termékszavatosság

A termék (kizárólag ingó dolog) hibája esetén a Felhasználó termékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében követelheti a Gyártótól a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését. Jelen rendelkezésben Gyártónak minősül a Termék (kizárólag ingó dolog) előállítója és forgalmazója. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, melyet a Felhasználónak kell bizonyítania.

A Gyártó (Forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog Gyártójával vagy Forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles azt a Gyártóval (forgalmazó) közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználót terheli felelősség.

A gyártót (forgalmazót) a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két (2) évig terheli. E határidő jogvesztő határidő.

Ugyanazon hiba miatti kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyidejű, egymással párhuzamos érvényesítésére nincs lehetőség. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítését követően a kicserélt Termékre, illetve annak kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a Gyártóval (Forgalmazóval) szemben azonban már érvényesítheti.

Jótállás

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat (6) hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8 napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc (8) napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három (3) munkanapon belüli csereigény intézménye. Három (3) munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

14. Adatkezelés, Cookie-k (Sütik) használata

A Szolgáltató, valamint a weboldalt üzemeltető Shoprenter.hu Kft. a Web áruház a használata során tiszteletben tartja a Felhasználó személyiségi jogait és a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kizárólag a megrendelés kézbesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához, a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával használja fel. A Felhasználónak jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania a Szolgáltató róla nyilvántartott adatait. A Szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a Szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a Felhasználó böngészőjének, és amelyet a Felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A Felhasználó a megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott elérhetőségére hírleveleket, reklámanyagokat küldjön. A Szolgáltató a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Felhasználó adatai törlését, módosítását, a hírlevélről való leiratkozást bármikor kérheti e-mailben a Szolgáltatótól az alábbi címen:

A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatás az „Adatkezelési tájékoztató” menüpont alatt érhető el.

 

15. Elállás joga

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet értelmében a Vevő a megrendelt Termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású Terméket. Amennyiben a Vevő él elállási jogával, úgy ezt köteles a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban közölni (postán, ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A Vevőnek lehetősége van arra is, hogy a Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát. Postai úton történő jelzés esetén a postai átadás időpontját, míg e-mailben történő elállás esetén, az elektronikus üzenet elküldésének időpontját kell figyelembe venni. A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Vevő felé elektronikus üzenetben (e-mailben). A Vevő elállása esetén a megrendelt Terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vevő által utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A Termék visszajuttatása a Szolgáltató fent megjelölt postai címére lehetséges. Amennyiben a Vevő elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Szolgáltató a Vevőnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a korábbi házhozszállítás díját is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja. A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem köteles teljesíteni, amíg a szolgáltatott Terméket vissza nem kapta vagy amíg a Vevő hitelt érdemlő igazolását a Termék visszaküldéséről meg nem kapta. A visszaküldött Termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött Termék megvizsgálása. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése - ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban -  a Vevőt terheli, amennyiben azt a Vevő szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése értelmében:

 • olyan Termék esetén, melynek ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet kifejezetten a Fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,továbbá egyértelműen az ő személyére, igényeire szabva állítottak elő,
 • olyan Termék esetében, amelynél a Fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál
 •  a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan Termék vagy Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 •  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében.

 

16. Korábbi Ár 

Árleszállítás alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti az eladásra kínált Termék korábbi árát. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti. Ha a termék kevesebb, mint 30 napja van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelent, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti árat jelenti. A Korábbi Ár nem vonatkozik az árhoz nem kapcsolódó marketing eszközökre (pl. ingyenes szállítás).

 

17. Vásárlói vélemények

A Vevőnek lehetősége van a megvásárolt áruról a Webáruház és a Szolgáltató által kezelt közösségi oldalak felületére véleményt csatolni.

Vevő ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a vélemény hozzáadásakor megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje annak érdekében, hogy eleget tegyen azon jogi kötelezettségének, miszerint a közzétett értékelések olyan Vevőktől származzanak, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket. A Vevőnek jogában megkérni a Szolgáltatót, hogy személyes adatainak e célból történő kezelését függessze fel, aminek a Szolgáltató haladéktalanul eleget tesz és ezzel egyidejűleg Szolgáltató eltávolítja a Vevő által hozzáadott véleményt. 

A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy jóváhagyja a Vevő által írt véleményeket, mielőtt azok megjelennének a honlapon. Szolgáltató nem engedélyezi azon vélemények megjelenését, amelyek nem a Vevő által ténylegesen megvásárolt termékekre vonatkoznak. 

 

Szeged, 2024-01-01 Dr Márki Lúcia E.V.

Keresés